Zaporizhzhia region

January 2023

Zaporizhzhia region from Tina Karol Foundation received:

- Zaporizhzhia, GU DSES of Ukraine in Zaporizhzhia region, 8 generators