Khmelnytskyi region

January 2023

Khmelnytskyi region from Tina Karol Foundation received:

- Khmelnytskyi, str. Heroes of Chornobyl 1/2, State Emergency Service of Ukraine in Khmelnytskyi region, 6 generators