Zhytomyr region

January 2023

Zhytomyr region from Tina Karol Foundation received:

- city of Zhytomyr, 67 b Heroiv Pozhdnykh st., GU DSES of Ukraine in Zhytomyr region, 6 generators