Cherkasy region

January 2023

Cherkasy region from Tina Karol Foundation received:

- Cherkasy, st. 1 Lazarenko Border Street, State Emergency Service of Ukraine in Cherkasy Region, 6 generators